IBA Viet Nam

IBA - AG Đại lý độc quyền tại Việt Nam

Name: Sĩ Nguyên (Mr)
Mail: Sale08@tmpvietnam.com
Mobile Phone: 0917.543.068 - 01654.00.88.66 Phân phối giải pháp và thiết bị chính thức của iba-ag tại Việt NamTăng Minh Phát (TMP) chuyên cung cấp các giải pháp điều khiển, thu thập và phân tích dữ liệu hệ thống tự động hóa trong công nghiệp. Với đội ngũ kỹ sư trình độ kỹ thuật cao, được đào tạo chuyên sâu và nhiều kinh nghiệm thực tế thiết kế, xây dựng các hệ thống điều khiển tự động, chúng tôi sẽ mang đến những giải pháp làm thỏa mãn hoàn toàn yêu cầu của Quý khách hàng.


Kết quả hình ảnh cho iba system

IBA logic                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
IBA Logic-V4                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
IBA PDA-V6                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
IBA Analyzer                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
IBA Link-SM-64-io                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
IBA NET750                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
IBA PDA-S7-Analyzer                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
IBABM-DPM-S                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
IBA PDA-Interface Ethernet IP                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
IBA BM-CAN                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
IBA PADU-8                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
IBA Link-SM-128V-i-2o                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
IBA PADU16-M                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
IBA BM-DĐCS                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
IBA FOB-4i-D                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
IBA QDR                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
IBA Dat-Coordinator                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
IBA PADU-S-IT                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
IBA QPanel                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
IBA PDA-V6-1024                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
ibaPDA-Interface-Modbus-TCP-Client                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
ibaDAQ-S                             
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Product number: 10.170000                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
ibaPADU-S-IT-2×16                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Product number: 10.124021                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
ibaPADU-S-CM                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Product number: 10.124030                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
ibaMS16xAI-10V                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Product number: 10.124100                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
ibaMS16xAI-20mA                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Product number: 10.124110                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
ibaMS4xADIO                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Product number: 10.124120                             
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
ibaMS16xAO-10V                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Product number: 10.124150                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
ibaMS16xAO-20mA                             
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Product number: 10.124160                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
ibaMS16xDI-220V                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Product number: 10.124200          
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
ibaMS16xDI-24V                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Product number: 10.124201                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
MS32xDI-24V                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Product number: 10.124210                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Process coupling: Modular System                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
32 DI signals +/-24V                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
ibaMS16xDIO-24V                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Product number: 10.124220                             
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Process coupling: Modular System                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
16 DI/DO signals +/-24V                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
ibaMS16xDO-2A                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Product number: 10.124250                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Process coupling: Modular System                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
16 DO signals  2A  max 55VDC                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
ibaMS32xDO-24V                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Product number: 10.124260                             
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Process coupling: Modular System                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
32 DO signals  24V                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
ibaMS8xICP                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Product number: 10.124300                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Process coupling: Modular Systems                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
8 ICP signals  16Bit +/-5V                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
ibaMS8xIEPE                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Product number: 10.124302                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Process coupling: Modular System                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
8 IEPE signals  24Bit                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
ibaMS4xUCO                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Product number: 10.124310                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Process coupling: Modular System                             
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
4 Universal Counter Input  16Bit                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
ibaMS8xAI-110VAC                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Product number: 10.124500                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Process coupling: Modular System                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
8 AI signals 110VAC  16Bit                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
ibaMS4xAI-380VAC                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Product number: 10.124521                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Process coupling: Modular System                             
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
4 AI signals  380VAC  16Bit                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
ibaMS3xAI-1A                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Product number: 10.124600                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Process coupling: Modular System                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
3 AI signals 16Bit  +/- 3A DC                             
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
ibaMS3xAI-5A                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Product number: 10.124610                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Process coupling: Modular System                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
3 AI signals 16Bit  +/-15A DC                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
ibaMS3xAI-1A/100A                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Product number: 10.124620                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
Process coupling: Modular System                            
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam
3 AI signals 16Bit  1A/100A – (2xADC
IBA, dai ly iba viet nam
iba-ag viet nam